0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Regulamin konta użytkownika Księgarni Internetowej PZWL.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO PZWL.PL (dalej również: „Regulamin")

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. DEFINICJE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Konta oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
1. BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Serwisu, Regulaminu oraz aktualnych promocji;
2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu;
3. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
4. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
4a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
5. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;
6. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
7. Powiadomienie o nowościach, promocjach i ofertach - usługa dostarczania przez Usługodawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Usługodawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Usługodawcą);
8. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
10. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.pzwl.pl;
11. Sklep - platforma dostarczania Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;
12. Sprzedawca - ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101, NIP 5252543576, REGON: 146437353, o kapitale zakładowym: 12 000 000,00 zł, nr telefonu: 42 680 44 84, adres poczty elektronicznej: wysylkowa@pzwl.pl;
13. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach dotyczy to również treści wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej, niezapisanych na materialnym nośniku, dostarczanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny (tzw. treści cyfrowe);
14. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;
15. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, nr telefonu: 42 680 44 84, adres poczty elektronicznej: wysylkowa@pzwl.pl;
16. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.
3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3. BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 42 680 44 84 oraz pod adresem e-mail: wysylkowa@pzwl.pl. Opłata dla Klienta (w tym Konsumenta) za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (w tym Konsument).

§ 4. LICENCJA
1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Serwisu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
b. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach).
2. Usługodawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy w szczególności następujące bezpłatne usługi:
a. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;
b. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki).
3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.
4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.
8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;
b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.
9. Klient zobowiązany jest również do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; b. niepodejmowania działań takich jak:
- umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;
- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 6. USŁUGA POWIADOMIENIA O NOWOŚCIACH, PROMOCJACH I OFERTACH
1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Usługodawcę Usługi Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach, Klient ma prawo wyrazić Usługodawcy zgodę na otrzymywanie Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`u w procesie rejestracji Konta Klienta.
2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach w ramach tworzenia Konta Klienta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku. W celu otrzymywania Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach Klient może pozostawić na stronie identyfikujący go adres e-mail co uprawniać będzie Usługodawcę do przesyłania na ten adres Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach.
3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Klientowi na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach poprzez:
a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Powiadomienie o nowościach, promocjach i ofertach przesyłanej do Klienta lub
b. zgłoszenie takiego żądania do BOK podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłane jest Powiadomienie o nowościach, promocjach i ofertach.
c. cofnięcie wyrażonej zgody na otrzymywanie Powiadomienia o nowościach, promocjach i ofertach.

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z BOK na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją zamówienia Klienta, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży możliwe jest niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za co najmniej 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień § 5 ust. 8 lit. b i ust. 9 Regulaminu, lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 8. REKLAMACJE USŁUG
1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.
2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
§ 9. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności oraz plików cookies konta użytkownika dostępnej pod adresem https://pzwl.pl/polityka-prywatnosci.

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. ZMIANA REGULAMINU
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą; lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu.
3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: wysylkowa@pzwl.pl.
4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.pzwl.pl/regulamin-konta-uzytkownika, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Minimalne wymagania sprzętowe:
a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
b. Pamięć operacyjna: 512MB
c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
2. Minimalne wymagania oprogramowania:
a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Biuro Obsługi Klienta
  • Telefon - (42) 680 44 84 (poniedziałek-piątek; 09:00-15:00)
  • Adres e-mail - wysylkowa@pzwl.pl